Základná škola Jozefa Hanulu v Liptovských Sliačoch
Home
elektronicka_ziacka
     ZAMESTNANCI ŠKOLY

Školský rok 2014 - 2015

Riaditeľ školy:
   PaedDr. Katarína P l a ch á
Zástupca riaditeľa školy:
   Ing. Ľubica M a t e j k o v á
Personalistika:
   Mgr. Petra L a k o v á
Výchovný poradca:
   Ing. Bibiána H a t a l o v á
Účtovníctvo
   Ing. Jaroslava D v o r s k á


Vyučujúci I. stupeňtrieda Vyučujúci II. stupeňtrieda
 
Mgr. Ľuboslava J a v o r k o v á1. A Mgr. Galina L u k á č o v á5. A
Mgr. Lucia H a n á k o v á1. B Mgr. Ján R e p i s k ý5. B
Mgr. Iveta S v a j č i a k o v á2. A Mgr. Zuzana N e m č e k o v á6. A
Mgr. Patrícia G r e g v o r k o v á2. B Mgr. Alica H u b o v á6. B
Mgr. Daniela D r a p á č o v á3. A Mgr. Peter H u d á k7. A
Mgr. Zuzana K l i n c o v á3. B Mgr. Monika Ž i h l a v n í k o v á8. A
Mgr. Stanislava P i l č í k o v á4. A Ing. Bibiána H a t a l o v á8. B
Mgr. Daniela F r i č o v á9. A
Ing. Ľubica M a t e j k o v á9. B
Mgr. Mária M y d l i a r o v á-
Mgr. Tatiana P a p č o v á-
Mgr. Michal S l a š ť a n-


Školský klub detí Vedúca PK - spoločenské vedy
Soňa K u m o v á Mgr. Galina L u k á č o v á
Mgr. Andrea K e r e š k é n i o v á
Vedúca PK - prírodné vedy
Mgr. Daniela F r i č o v á<
Špeciálny pedagóg
Mgr. Katarína R y b á r s k a Koordinátor voľnočasových aktivít a mimoškolskej činnosti v CVČ
Mgr. Alica H u b o v á
Vedúca MZ 1. stupeň
Mgr. Iveta SvajčiakováPrevádzkoví pracovníci
Ľudmila V i c i a n o v á
Externí vyučujúciMargaréta M a j d i a k o v á
Mgr. Miroslav H r i cFilip M o r a v č í k
Mgr. Ján B u d z á kJanka L i k a v č a n o v á
Mgr. Miroslava H a n á k o v áJanka J a c k o v á
Pavol L i t t v a


Školská jedáleň
Jana M i h u l c o v á - vedúca
Miroslava C a b a n o v á
Patrícia S a l á k o v á
Martina L a u r i n c o v á