Základná škola Jozefa Hanulu v Liptovských Sliačoch
Home
elektronicka_ziacka
     ZÁKLADNÁ ŠKOLA V SÚČASTNOSTI
pohľad na ZŠZákladná škola, na prvý pohľad ako všetky slovenské školy vo väčších obciach, má dve hlavné budovy s telocvičňou, školskými dielňami, školským klubom detí a školskou jedálňou. Od iných škôl sa navonok odlišuje snáď iba vzácnymi drevinami, ktoré rastú v jej okolí. Už bližší pohľad do jej interiéru alebo na vyučovací proces však návštevníka presvedčí, že ide o školu výnimočnú.
V školskom roku 2015/2016 navštevuje základnú školu 278 žiakov v 16-tich triedach prvého až deviateho ročníka. Na ceste do sveta nových a veľkých zážitkov ich sprevádza 28 učiteľov.
Školský klub navštevuje 41 žiakov, ktorým sa venujú 2 vychovávateľky. Centrum voľného času pri ZŠ J.Hanulu v Lipt. Sliačoch navštevuje 221 žiakov v 22 krúžkoch. Do prvého ročníka nastúpilo 27 prvákov, ktorí boli slávnostne uvedení do žiackeho stavu za účasti vedenia obce, rodičov a učiteľského zboru.
Koncepcia školy sa naďalej odvíja od schváleného , v praxi overeného a obhájeného projektu Regionálna výchova a ľudová kultúra. Uvedený projekt zahŕňa všetky prvky humanistickej výchovy a je v súlade s Konvenciou práv dieťaťa. Koncepcia bola ďalej obohatená o duchovný rozmer odkazu sliačskeho regiónu a zavedenie moderných informačných technológií, ktoré sa uplatňujú vo vyučovacom procese.
Po spracovaní administratívnej časti za pomoci Obecného úradu V Lipt. Sliačoch, Rodičovského združenia a sponzorov pristúpila škola k realizácii projektu INFOVEK. Výsledkom je zriadenie učební výpočtovej techniky a sprístupnenie internetového pripojenia. Týmto krokom škola umožnila zvýšenie počítačovej gramotnosti žiakov. Učebne sú používané nielen v čase vyučovania a len pri vyučovaní, ale aj v mimoškolskej činnosti pod dohľadom kvalifikovaných pedagógov. Žiaci 2. ročníka majú zabezpečené vzdelávanie v cudzom jazyku ako voliteľné. Žiaci sa od tretieho ročníka vzdelávajú v anglickom jazyku povinne. Žiaci II. stupňa ZŠ sa od 6. ročníka vyučujú anglický a nemecký jazyk.
Okrem bohatého výchovno - vzdelávacieho procesu má škola aj rozsiahlu mimoškolskú činnosť. Detský folklórny súbor Sliačanček, s dlhoročnou tradíciou, sa okrem vlastnej činnosti každoročne zapája do medzinárodného projektu na podporu deťom z rozvojových krajín DOBRÁ NOVINA, ktorý organizuje Hnutie kresťanských spoločenstiev detí eRko. Každoročne sa zúčastňuje mnohých podujatí a festivalov. Na súťažnej prehliadke "Pri prameňoch krásy" zbiera ocenenia a rozdáva radosť vďačným divákom.
V spolupráci so Základnou umeleckou školou v Ružomberku môžu žiaci rozvíjať svoje hudobné schopnosti v hre na klavír. Svoje umenie prezentovali na koncertoch a vystúpeniach. Veľmi dobre je rozvinutá spolupráca so súkr. ZUŠ DOTYK. Výtvarný odbor navštevujú žiaci 1.-9. roč. Svoje umenie vystavujú pri rôznych významných udalostiach v obci. Voľnočasovým aktivitám sa venujeme v rámci Centra voľného času kde pracuje 29 krúžkov.
Na chodbách školy, v úprave učební, v samotnej výučbe i vo voľno - časových aktivitách žiakov je zreteľné úzke prepojenie na miestnu kultúru, tradície, históriu i súčasný život obce, kraja, slovenského národa a SR. Tento stav je výsledkom inovácie, ktorá v škole začala písať históriu v septembri 1991. Základom novej podoby školy je využitie bohatej klenotnice obce, ktorá dýcha už z jej koloritu. Obec Liptovské Sliače je najväčšou obcou Liptova. Rozvinutá je živá časť miestnej kultúry, ľudová výroba prezentovaná od paličkovanej čipky, huslí až po výrobu zvonov a iných úžitkových predmetov. Kultúrne zázemie obce vytvorili maliar Jozef Hanula, choreograf Juraj Kubánka, spisovateľ Kliment Ondrejka , spoluvytvárajú speváčky Anna Hulejová, Anna Grelová, DFS Sliačanček, FS Sliačanka a desiatky nemenovaných ľudových umelcov.
Základná škola je členom Združenia pedagógov zo škôl s rozšíreným vyučovaním regionálnej výchovy a ľudovej kultúry a Združenia samosprávnych škôl Slovenska.

Správcovstvo škôl - Stredný Sliač
   1969 - 1981 Štefan Kubačka
   1981 - 1991 Miloslav Homza
   1991 - 2002 Ľubica Revajová
   2002 - 2013 Ľuboš Birtus
   2014 - súčastnosť Katarína Plachá