Základná škola Jozefa Hanulu v Liptovských Sliačoch
Home
elektronicka_ziacka
     PREMENA TRADIČNEJ ŠKOLY NA MODERNÚ

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť“
„Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“logo eu logo ms logo eu


Prijímateľ: Základná škola Jozefa Hanulu, Školská ulica 927/2, Liptovské Sliače

Kód výzvy: OPV – 2011/1.1/06 - SORO

Operačný program: Vzdelávanie

Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú

Názov projektu: Modernými cesta otvárame svet poznania

ITMS kód projektu: 26110130388

Miesto realizácie projektu: Školská ulica 927/2, Liptovské Sliače

Celková výška NFP: 148 455,96 €

Plánovane trvanie projektu : B05/2012 – 04/2014

Ciele projektu: Ďalšia profilácia školy smerom k záujmom a vzdelávacím potrebám žiakov, požiadavkám rodičov a k perspektívnym potrebám vedomostnej spoločnosti a trhu práce.

Cieľové skupiny projektu: Žiaci základnej školy a pedagogickí zamestnanci základnej školy


     Aktivity projektu sú zamerané na zavádzanie moderných metód a foriem do vzdelávacieho programu, posilňovanie čitateľskej gramotnosti, posilňovanie komunikatívnych kompetencií vo výučbe anglického jazyka a na zvyšovanie digitálnej zručnosti a inovácii metód vzdelávania.

     Predmety školského vzdelávacie programu : prírodoveda a slovenský jazyk primárneho vzdelávania a geografia, náboženská výchova, dejepis, biológia, chémia, nemecký jazyk, fyzika, matematika a slovenský jazyk nižšieho sekundárneho vzdelávania budú dotknuté realizáciou jednotlivých aktivít projektu.

     Pedagógovia Mgr. Iveta Svajčiaková, PaeDr.Katarína Plachá, Mgr. Zuzana Bardyová, Mgr. Ľuboslava Javorková, Mgr.Daniela Drapáčová, Mgr.Zuzana Brtáňová, Mgr.Daniela Fričová, Ing.Bibiána Hatalová, Mgr.Alica Hubová, Mgr.Galina Lukáčová, Mgr.Zuzana Nemčeková, Mgr.Peter Hudák budú v rámci realizácie aktivity „1. Zavádzanie moderných metód a foriem do vzdelávacieho programu a posilňovanie čitateľskej gramotnosti“ inovovať obsah a metódy vzdelávacieho procesu za pomoci moderných učebných materiálov a didaktických pomôcok a zariadení za účelom rozvíjania schopnosti žiakov porozumieť prečítanému za účelom použitia pri osvojovaní si poznatkov aj v ďalších oblastiach vzdelávania.

     Pedagóg Mgr.Smieška Maroš rozpracujú v spolupráci s Mgr.Michalom Slašťanom v rámci realizácie aktivity „2. Posilňovanie komunikatívnych kompetencií vo výučbe anglického jazyka“ moderné výučbové prístupy, ktoré za pomoci nových didaktických prostriedkov a učebných materiálov, budú viesť k zvýšeniu spôsobilosti žiakov komunikovať aj v cudzom jazyku a tým rozvíjať ich schopnosť primerane reagovať v rozličných jazykových situáciách.

     Pedagógovia Mgr.Peter Hudák a Mgr.Galina Lukáčová rozpracujú v rámci realizácie aktivity „3. Zvyšovanie digitálnej zručnosti a inovácia metód vzdelávania“ plán využívania informačných a komunikačných technológií v modernej výučbe za účelom posilnenia schopnosti žiakov a pedagogických zamestnancov školy efektívne využívať výpočtovú a didaktické techniky v rámci vzdelávacieho procesu.